Apteka Urtica Agnieszka Kuterska

Ostatnie biznes

Exxon

Get gas near you at the RBW-S: SPEEDY EXPRESS #36 on 2811 W. EL DORADO in FRIENDSWOOD,TX

Exxon

Get gas near you at the RBW-S: I-24 MARKET on 2529 HILLSBORO BLVD in MANCHESTER,TN

Exxon

Get gas near you at the RBW-S: CENTRAL VALLEY SERVICE STATI on 206 N CENTRAL AVENUE in VALLEY STREAM,NY

Exxon

Get gas near you at the RBW-S: SAM'S SERVICE on 143 LAKE ST in WEST HARRISON,NY

Exxon

Get gas near you at the RBW-S: FIVE POINTS MARKET on 320 JUNCTION HWY in KERRVILLE,TX

Browgeous esthétique

Browgeous est un salon d'esthétique à Laval ouvert depuis 2016. ​Extrêmement minutieuse et en amour avec le domaine de l’esthétique, je lance mes services de beauté de la maison. Esthéticienne et technicienne en cils certifiée des meilleures écoles de beauté. Je suis spécialisée en rehaussement des cils à la kératine,…

Mobil

Get gas near you at the RBW-S: 7-ELEVEN 41132 on 2600 S RICHEY ST in HOUSTON,TX

Mobil

Get gas near you at the BFA-S: WEST WARREN on 1300 WEST MAIN STREET in WARREN,MA

Mobil

Get gas near you at the BFA-S: NORTH OXFORD XTRA MART on 93 SOUTHBRIDGE RD in NORTH OXFORD,MA
Pokaż więcej
Apteka Urtica Agnieszka Kuterska
Królowej Jadwigi 12 | 47-232, Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowe informacje na Apteka Urtica Agnieszka Kuterska

Je­ste­śmy młodą, za­ło­żo­ną w 2000 roku, dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się firmą, która na bazie zdo­by­tych przez wła­ści­cie­li do­świad­czeń bran­żo­wych i kor­po­ra­cyj­nych, stwo­rzy­ła aptekę o no­wo­cze­snym za­rzą­dza­niu i wy­glą­dzie, a jed­no­cze­śnie tra­dy­cyj­nym po­dej­ściu do pa­cjen­ta i jego po­trzeb.

Ap­te­ka in­ter­ne­to­wa URTICA po­wsta­ła z kolei, na bazie zdo­by­tych do­świad­czeń, suk­ce­sów i osią­gnię­tej po­zy­cji na rynku, przy pro­wa­dze­niu tra­dy­cyj­nej apteki sta­cjo­nar­nej. Po­zy­tyw­ne opi­nie, uzna­nie i za­ufa­nie jakim ob­da­rzy­li nas pa­cjen­ci na­szej apteki sta­cjo­nar­nej, skło­ni­ło nas do za­ofe­ro­wa­nia na­szych usług i bo­ga­tej ofer­ty jesz­cze szer­sze­mu gronu użyt­kow­ni­ków, mając na­dzie­ję, że ap­te­ka on­li­ne także spo­tka się z dużym za­in­te­re­so­wa­niem i uzna­niem.

Nasza wie­dza, zdo­by­te do­świad­cze­nie i wy­so­ce wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny per­so­nel na­szej apteki dają pań­stwu gwa­ran­cję pro­fe­sjo­nal­nej ob­słu­gi oraz przede wszyst­kim bez­pie­czeń­stwa za­ku­pów, także przez in­ter­net, bo­wiem ar­ty­ku­ły ku­po­wa­ne w ap­te­kach to więk­szo­ści pro­duk­ty ma­ją­ce wpływ na zdro­wie, a nawet życie użyt­kow­ni­ka, dla­te­go tak ważne jest aby za­wsze były ku­po­wa­ne z pew­ne­go i le­gal­ne­go źró­dła. Wszyst­kie pre­pa­ra­ty do­stęp­ne w na­szej ap­tece sta­cjo­nar­nej jak i w ap­te­ce in­ter-ne­to­wej po­cho­dzą tylko i wy­łącz­nie z hur­tow­ni far­ma­ceu­tycz­nych lub bez­po­śred­nio od pro­du­cen­tów oraz prze­cho­wy­wa­ne są w na­szych ap­te­kach w wa­run­kach ści­śle okre­ślo­nych prze­pi­sa­mi. Dla­te­go drogi pa­cjen­cie, ku­pu­jąc ja­ki­kol­wiek pro­dukt w na­szej ap­te­ce in­ter­ne­to­wej, masz za­wsze pew­ność, że jest to pro­dukt z le­gal­ne­go źró­dła, do­pusz­czo­ny przez od­po­wied­nie urzę­dy do ob­ro­tu na te­re­nie Pol­ski. Jed­no­cze­śnie, ku­pu­jąc na plat­for­mie aptekaurtica.pl miej świa­do­mość, że ku­pu­jesz w tra­dy­cyj­nej, re­al­nej ap­te­ce sta­cjo­nar­nej.

Adres i telefon z Apteka Urtica Agnieszka Kuterska Kędzierzyn-Koźle

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2018-02-12 13:20:48

Dodatkowe informacje: Apteka Urtica Agnieszka Kuterska

Podobne przedsięwzięcia w Apteka Urtica Agnieszka Kuterska

Kubuś Spożywczy Sklep Internetowy

internetowy sklep spożywczy sprzedaż internetowa artykułów spożywczych zakupy...

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Apteka Urtica Agnieszka Kuterska

    E-mail został wysłany