Ekoanalityka J. Sternal

Ostatnie biznes

ENS TRUCK and TRAILER PRO

Get easy access to technicians who can resolve even the most perplexing truck issues. Our truck diagnostics and repair services are tailored to meet all your needs, from routine oil changes to brake repairs and major overhauls. You can trust our team of qualified professionals to keep your vehicle running…

ComCo Theatre

Welcome to Metaverse's First Community Collaboration agency, Where Entertainment Theatre Meets Business Advertising and Performance Arts. ComCo Theatre, is your gateway to boundless creativity in the Metaverse. Here, Community Collaboration thrives, igniting innovation and connection across diverse virtual realms. As pioneers in this digital frontier, we curate exceptional talent from…

SERVPRO of SW Salt Lake

SERVPRO understands the anxiety that comes when a water or fire damage event hits your home or business. Our professionally trained staff is accustomed to handling these emergencies, and we strive to minimize the disruption for you so you can get back to normal life, soon. We’re a trusted leader…

See Clean

See Clean a local cleaning company that offers best Janitorial services in Winnipeg. Quality Service and Affordable Price for commercial cleaning.

Toitures Simon Kean

Bienvenue chez Toitures Simon Kean, votre partenaire de confiance pour tous vos besoins en toiture. Forts d'une expertise solide et d'une équipe dévouée, nous nous engageons à fournir des solutions de toiture exceptionnelles. Que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux, notre entreprise s'efforce d'allier qualité et durabilité. Avec…

RICH TIRES NEW AND USED TIRES

RICH TIRES NEW AND USED TIRES is a Tire Shop located in Silver Spring, MD and has been servicing all of Silver Spring and the surrounding areas for many years. We specialize in Tire Rotation, Auto Repair, Rims, Tire Repair, Tire Service. Here at RICH TIRES NEW AND USED TIRES,…

Ballard Plumbing Heating & Air Conditioning

For more than 70 years, Ballard Plumbing Heating & Air Conditioning has been helping homeowners in San Bernardino, Highland, Redlands, and throughout the Inland Empire with complete home comfort services, including plumbing, heating, and air conditioning.

KEG Cleaning Service LLC

Navigating the complexities of maintaining a clean and professional environment is a challenge for any business. Enter KEG Cleaning Service LLC in Fairfield, CA, your premier partner in ensuring pristine workspaces across Solano and Napa Counties. With a reputation for excellence, we stand out in the realm of commercial cleaning,…
Pokaż więcej
Ekoanalityka J. Sternal
Zielona 24 | 64-100, Leszno

Bardziej szczegółowe informacje na Ekoanalityka J. Sternal

Laboratorium wykonuje badania i pomiary emisji hałasu i emisji substancji do powietrza atmosferycznego w środowisku ogólnym oraz w środowisku wnętrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zakresie

- hałas
- wibracja drgania mech
- stężenie czynników chemicznych
- stężenie respirabilnych włókien azbestu
- skuteczność wentylacji i strumień powietrza wentylacyjnego
- mikroklimat zimny, umiarkowany, gorący
- stężenie pyłu w powietrzu

Ponadto oferujemy innym laboratoriom szeroki zakres podwykonawstwa w dziedzinie badań laboratoryjnych a w szczególności oznaczenia zawartości w otrzymanych próbach między innymi:

- krystalicznej krzemionki (kwarcu, krystobaltu, trydymitu)
- olejów mineralnych
- lotnych związków organicznych metodą GC-MS
- podtlenku azotu
- kwasu siarkowego
- amoniaku
- siarkowodoru
- formaldehydu
- chloru
- chlorowodoru
- nadtlenku wodoru
- ozonu
- kwasu mrówkowego
- odmian azbestu metodą IR

W zakresie badań w środowisku pracy wykonujemy akredytowane oznaczenie stężeń w powietrzu:

- pyłu (frakcja wdychalna i respirabilna)
- krystalicznej krzemionki w pyle (oznaczania kwarcu, krystobalitu i trydymitu metodą FTIR)
- lotnych związków organicznych - LZO - metodą GC-MS
- podtlenku azotu
- mgły olejów mineralnych
- mgły kwasu siarkowego i tritlenku siarki
- formaldehydu, amoniaku i siarkowodoru
- ditlenku azotu, tlenku azotu i tlenku węgla
- chloru i chlorowodoru

W ramach akredytacji pobieramy także próbki w celu oznaczenia stężeń:

- respirabilnych włókien azbestu,
- związków nieorganicznych (chrom, cynk, cyna, glin, kadm, mangan, miedź, nikiel, ołów, żelazo),
- związków organicznych i nieorganicznych (wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, nadtlenek wodoru, ozon, kwas mrówkowy),
- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,

oraz wykonujemy pomiary czynników fizycznych, takich jak:

- hałas,
- drgania mechaniczne działające na organizm człowieka

Krzemionka krystaliczna, podtlenek azotu.
Laboratorium Ekoanalityka J. Sternal wykonuje badania i pomiary:

- czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
- powykonawstwo dla innych laboratoriów
- emisji substancji i energii do środowiska ogólnego (zewnętrznego)
- czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku komunalnym
- oznaczania pH gleby
- zawartość związków organicznych w próbkach garb, klejów itp.

* Krzemionka krystaliczna,
* Podtlenek azotu,
* Sewofluran,
* Anestetyki,
* Emisja hałasu
* Akredytacja.

Adres i telefon z Ekoanalityka J. Sternal Leszno

Wspólna ten post
Ostatnia aktualizacja: 2019-02-28 20:11:11

Dodatkowe informacje: Ekoanalityka J. Sternal

Dodaj zdjęcie

Dodać do 4 zdjęć

Maksymalny rozmiar: 2MB obrazu
Obsługiwane formaty : .jpg - .gif - .png
Zdjęcia przesłane pomyślnie
Zdjęcia zostaną wstępnie hartowane do publikacji

Skontaktuj się z tym działalność :: Ekoanalityka J. Sternal

    E-mail został wysłany