Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Laatste bedrijf

Jasper's First Baptist Church

Jasper's First Baptist Church, located in the heart of Jasper, AL, has been serving the community for over a decade. As a welcoming and faith-driven congregation, this Baptist church is dedicated to spiritual growth, community service, and fostering a strong sense of fellowship among its members. Come join us for…

RCS Storage

RCS Storage is one of the leading self-storage facilities in Rapid City and Now in Summerset, South Dakota! We have 2 locations in Rapid City at 1824 Marlin Dr, off Highway 79, and 1314 Fountain Plaza Drive. Our Summerset location is at 11160 Liberty St. All locations are easily accessible…

The Design Source

Design Source The, located in Kokomo, IN, is a leader in Home Design & Planning, serving the community for over 30 years. With a rich history of transforming spaces, they specialize in creating elegant, functional, and personalized home designs. Trust their extensive experience and commitment to quality for your next…

AMC Mobile Notary

At AMC Mobile Notary, we simplify your legal documentation needs by bringing professional notary services directly to your doorstep. Specializing in mobile notary services, we cater to both individuals and businesses with unparalleled convenience and reliability. With a commitment to accuracy, professionalism, and customer satisfaction, AMC Mobile Notary ensures that…

Good News Evangelism Ministries

Good News Evangelism Ministries is a welcoming and vibrant church dedicated to spreading the message of hope and love through faith. Our mission is to build a compassionate community where individuals can grow spiritually, find support, and make meaningful connections. We offer enriching worship services, engaging Bible studies, and various…

XT TERMITE CONTROL

At XT Termite Control, our mission is to provide effective pest control services that are safe for your family and the environment. We use only the latest technology and techniques to ensure that your pest problem is solved quickly and efficiently.

Hawkeye Sheet Metal LLC

At Hawkeye Sheet Metal LLC, we specialize in high-quality metalwork tailored to meet your diverse needs. Our skilled craftsmen bring precision, expertise, and dedication to every project, ensuring exceptional results whether it's for residential, commercial, or industrial applications. From custom fabrication to intricate design work, we pride ourselves on our…

Springs & Suspension Inc

Springs and Suspension Inc is your premier auto spring shop, specializing in top-quality suspension solutions for all types of vehicles. We offer expert repair, maintenance, and custom upgrades to ensure a smoother, safer ride. Whether you need to replace worn-out springs or enhance your vehicle's performance, our skilled technicians provide…

ACC Rebuilders

ACC Rebuilders is your trusted Auto Repair Shop specializing in comprehensive automotive care and engine rebuilding services. With a commitment to precision and quality, our experienced technicians bring new life to your vehicle by meticulously restoring and enhancing engine performance. Whether you need routine maintenance, diagnostics, or complete engine overhauls,…

Marilyn K Sotter Interiors

Marilyn K Sotter Interiors is your premier destination for stylish and functional window treatments. Specializing in custom creations, we offer an exquisite range of blinds, shades, shutters, and drapery to perfectly complement any decor. With personalized consultations and expert installation services, our goal is to transform your living spaces while…
Zie meer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Poldermolen 2 | 3994 DD, Houten

Meer informatie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland.
Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland.
Wij zorgen voor veilige dijken, droge voeten en schoon (oppervlakte)water.

Veilige dijken
Het waterschap zorgt ervoor dat de dijken langs Rijn en Lek, van Amerongen tot Schoonhoven, in goede conditie zijn. Ook ziet het waterschap erop toe dat de dijken (of kaden) van polders hoog en stevig genoeg zijn.

Droge voeten
De medewerkers van het waterschap zorgen ervoor dat het (oppervlakte)water niet te hoog of te laag staat. Dat gebeurt met behulp van ruim 1400 kilometer hoofdwatergangen, 10.500 km kleine sloten, 150 poldergemalen en 700 stuwen, sluizen en duikers. Regenwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden, zodat het in droge tijden gebruikt kan worden.

Schoon water
Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in sloten en plassen. Daarnaast beschikt het over 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Die maken het afvalwater van huishoudens en bedrijven zó schoon, dat het weer in sloten en plassen geloosd kan worden.

Vaarwegbeheer
Voor sommige watergangen hebben wij behalve de zorg voor de waterkeringen en het beheer van het oppervlaktewater, nog een extra taak: het beheer van vaarwegen. Dit houdt in dat het waterschap voorzieningen aanlegt en in stand houdt die nodig zijn voor het gebruik van het water door de beroeps- en recreatievaart. Deze voorzieningen zijn kunstwerken (bijvoorbeeld sluizen en bruggen), oeververdediging en afmeervoorzieningen. Daarnaast is het waterschap ook verantwoordelijk voor de verkeersregeling op het water.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.destichtserijnlanden.nl

Adres en telefoon van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Houten

Gedeelde dit bericht
Laatste wijziging: 2017-09-13 09:40:51

Extra informatie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bedrijven vergelijkbaar met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap De

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer...

Verloskundigenpraktijk Houten

In onze gezellige praktijk in het Zorggebouw staat ons enthousiaste team voor jou en je partner...

foto toevoegen

Toegevoegd tot een maximum van 4 foto ' s

Maximale grootte: 2 MB per afbeelding
Ondersteunde formaten : .jpg - .gif - .png
Afbeeldingen geüpload met succes
De beelden wordt vooraf gemodereerd voor ze worden gepubliceerd

Neem contact op met dit bedrijf :: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

    De e-mail is verzonden